Tilsynserklæring gældende for skoleåret 2011-12
 
Tilsynsførende:            Rasmus Graff
 
Dato for tilsynsbesøg:   24/1-12, 20/3-12, 27/3-12
 
Klasser og fag hvor tilsynet har overværet undervisningen:
 
Morgensamling, fortælletime i indskolingen, 1. kl. dansk og matematik, 4. kl. dansk og matematik, 8., 9. Kl. historie og kristendom
Teateruge i indskolingen, emneuge om H.C. Andersen på mellemtrinnet og projektopgave i overbygningen.
 
På baggrund af mine tilsyn vurderer jeg:
·         at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
·         at elevernes standpunkt afspejler det, som forventes på de pågældende klasser og i de konkrete fag.
·         at der gives undervisning og sprogstimulering for børnehaveklasse og 1. -9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
·         at skolen efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for  
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
·         at undervisningssproget er på dansk
 
 
 
______________________________________
Rasmus Graff
 
 
 
 
Uddybning
 
En praksisfortælling
Hvad hedder manden som er på besøg i dag spørger læreren? En flok ivrige hænder stryger op i luften….. Thomas, Peter, Fister Løgsovs…… Kreative bud er i spil, men til sidst rækker fantasien ikke længere: ”Hvad hedder du?” bliver der spurgt i kor. ”Rasmus” siger jeg til en nysgerrig og forventningsfuld flok 1. klasses elever. Få sekunder efter er klassen med stort engagement i gang med at identificere bogstaverne i mit navn med lyd og bevægelser…… Klassen er hele tiden i bevægelse….
Jeg har en overraskelse til jer…. Der bliver stille og al opmærksomhed er rettet mod læreren. 6. Klasse har lavet noget til jer, og de vil gerne vise jer det nu…… kom skal vi ikke snige os derhen, måske opdager de slet ikke, at vi kommer.
I bedste spionstil lister klassen sig af sted til buen hvor 6. klasse (næsten) ikke opdager deres ankomst.
Få minutter senere præsenterer eleverne i 6. klasse deres gæster for deres overraskelse.  6. klasse har fremstillet alle alfabetets bogstaver på små meget kreative laminerede kort. Kortene er lavet som en gave til 1. Klasse, men først præsenterer eleverne i 6. Klasse hver især hvert enkelt bogstav og den gåde, som følger med hvert bogstavkort. Eleverne begrunder deres valg af bogstaver og fortæller om forskellige teknikker, som de har anvendt. Fagudtryk som symmetri, glade og triste farver, border, konsonanter og vokaler falder naturligt for eleverne i deres præsentationer. 1. Klasses elever lytter nysgerrigt og finder hurtigt på at kvittere for de flotte bogstaver ved at gengive dem med ”håndfonemer”.
 
 
 
 

Helhedvurdering:
Ovenstående praksisfortælling giver et godt billede af min generelle oplevelse af Fænøsund Friskole. Jeg har oplevet at træde ind i et miljø, hvor elevernes nysgerrighed og undren og lærernes faglige engagement er fundamentet for elevernes trivsel, læring og udvikling.
Jeg har læst årsplaner indenfor alle fagområder på alle 3 trin. Årsplanerne afspejler generelt en fornuftige balance mellem valg af mål, metode og materiale.
Ved mine tilsyn har jeg vurderet det anvendte undervisningsmateriale, det er mit indtryk at materialet er nutidigt og fagligt relevant på de anvendte klassetrin. Jeg har ligeledes drøftet valg af materialer samt det undervisningsmæssige indhold med lærerne i de besøgte klasser. Det er min vurdering, at lærerne forholder sig fagligt og konstruktivt kritisk til det anvendte materiale.
 
Elevernes standpunkt:
Praksisfortællingen giver ligeledes et godt billede af elevernes faglige standpunkt. Eleverne er nysgerrige, byder ind, er aktive og anvender naturligt relevante fagudtryk i samtaler og diskussioner i undervisningen.
Et eksempel var en diskussion i 8.-9. Klasses historietime. 2. Verdenskrig var på dagsordenen, og jeg oplevede en diskussion hvor eleverne både var i stand til at inddrage andre historiske perioder i diskussionen, men også at de var i stand til at forholde sig reflekterende og nuanceret i forhold til emnet. Jeg oplevede ligeledes en samtale hvor eleverne både var velargumenterede, men også i stand til at lytte og forholde sig til klassekammeraternes holdninger og tanker.
 
Forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:
Når jeg har aflagt besøg på Fænøsund Friskole, har jeg mødt nysgerrige, engagerede og trygge børn og unge mennesker. Omdrejningspunktet for undervisningen har været kendetegnet ved at inddrage eleverne som aktive medspillere.
Jeg overværede den 27/3 bl.a. en dansegruppe med piger fra indskolingen. Det var tydeligt at underviseren, på en meget anerkendende måde, støttede pigerne i at skabe og sammensætte en fælles dans i en demokratisk ramme. Alle fik lov til at byde ind, alle blev lyttet til, forslag blev afprøvet, tilpasset og diskuteret.
At elever, allerede i indskolingen, får mulighed for at indgå i sådanne demokratiske processer gør, at de både tilegner sig værktøjer til og færdigheder i at begå sig i et samfund med frihed og folkestyre. At dette lykkes på Fænøsund Friskole, bliver jeg bekræftet i, når jeg senere samme formiddag snakker med en gruppe elever fra 7. Klasse omkring deres projektopgaver. Eleverne var meget optagede af deres emne, og delte gerne deres viden med mig, når jeg spurgte ind til deres emne. Ud over drøftelsen om deres projekt snakkede vi også om selve metoden og den grad af frihed og ansvar som var forbundet med den. Eleverne var enige om at metoden var spændende og udfordrende, men også at den krævede høj grad af selvdisciplin og struktur og planlægning.
Med disse to observationer, bliver det tydeligt hvorledes eleverne gennem hele deres skolegang på Fænøsund Friskole udfordres til både at tage ansvar for sig selv, men i høj grad også for fællesskabet.