Referat af ordinær generalforsamling for Fænøsund Friskole
afholdt den 17. april 2012,
 Teglgårdsparken 38, 5500 Middelfart.
 
 
 
Middelfart 20. april 2012
 
Generalforsamlingen blev afholdt efter følgende dagorden:
1.      Valg af dirigent.
2.      Bestyrelsen aflægger beretning.
3.      Skolelederen aflægger pædagogisk beretning.
4.      Tilsynsførende, Rasmus Graff aflægger tilsynsførendes beretning.
5.      Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.
6.      Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer:
         Alvin A. Bang – genopstiller.
7.      Forældrekredsens valg af suppleant.
8.      Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer:
         Birgit Reimers Dyrholm – genopstiller.
         Mette Fischer – genopstiller ikke.
         Lars Blomstrøm - genopstiller ikke

9.      Skolekredsens valg af suppleant.
10.   Indkomne forslag.
         Lukkedage.
11.   Eventuelt.
         Diskussion af forældreundervisning.
Bilag.
1.  Bestyrelsens beretning. Se www.sundfri.dk under bestyrelsens menupunkt.
2.  Skolelederens pædagogiske beretning. Se www.sundfri.dk under bestyrelsens
     menupunkt.
3.  Tilsynsførendes beretning. Se www.sundfri.dk under bestyrelsens
     menupunkt.
 
Ad dagsordenens punkt 1.  Valg af dirigent.
Torben Tolstrup blev, traditionen tro og med applaus, valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. skolens vedtægter og generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Dirigenten præciserede, at indkaldelsen var dateret 11. april, men blev udsendt rettidigt den 1. april. Der var udover punkterne på den udsendte dagsorden kommet et emne til punktet eventuelt omhandlende planlægning og betaling for lejrskole.
 
Ad dagsordenens punkt 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Bestyrelsens formand Alvin Bang aflagde bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev debatteret.
Der blev blandt forældrene givet udtryk for, at informationen omkring forældrearbejde ikke var tilstrækkelig og til dels fremstod som indforstået, hvilket kunne være årsagen til at flere ikke fik meldt til.
Det blev foreslået, at der blev udarbejdet en form for kontrakt med nye forældre, så der fremover ikke er tvivl om skoles forventninger til deres deltagelse i bl.a. forældrearbejdet.
For at støtte op om de nye forældre og give dem en bedre indslusning i fællesskabet blev det foreslået, at der udpeges mentorfamilier til de nytilkomne. Dette vil medføre, at de får en mere nærværende introduktion og samtidig har en kontakt, som de kan spørge om de ting der måtte opstå tvivl om.
Under diskussion af skolens økonomi blev der fra flere forældre lagt vægt på, at selvom lønudgiften var en meget stor post i budgettet var skolens personale en forudsætning for at drive en god skole, hvorfor bestyrelsen skulle være opmærksom på dette.
Beretningen fremgår af bilag 1.
 
Ad dagsordenens punkt 3. Skolelederen aflægger pædagogisk beretning.
Skoleleder Kirsten Thomsen Bennedsen gav den pædagogisk beretning, som efterfølgende blev debatteret.
Flere forældre ønskede mere forudsigelighed i forbindelse med  lejrskole både omkring planlægningen og betalingen. Forældrene oplevede, at de ikke var med til at tage beslutningerne og de efterfølgende skulle betale mere end der var aftalt.
For at gøre det mere overskueligt er der iværksat udarbejdelse af en plan for fremtidige lejrskoler, hvor man overvejer at gå fra 2 års rul til treårs rul, da der er 3 klasser i hvert af de tre teams. Inden planen færdiggøres ønsker forældrene at blive taget med på råd både omkring, hvor eleverne skal hen på lejrskole og hvor meget, man som forældre er villige til at betale for derved, at undgå de overraskelser som man har oplevet.
Beretningen fremgår af bilag 2.
 
Ad dagsordenens punkt 4. Tilsynsførende, Rasmus Graff aflægger beretning.
Tilsynsførende Rasmus Graff aflagde beretning. Beretningen fremgår af Bilag 3.
 
Ad dagsordenens punkt 5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
Mette Fischer fremlagde og forklarede regnskabet. Kopi af regnskabet blev uddelt til de tilstedeværende og yderligere kopi kan fås ved henvendelse til skolen.
 
Ad dagsordenens punkt 6. Forældrekredsens valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Alvin A. Bang blev valgt af forældrekredsen.
 
Ad dagsordenens punkt 7. Forældrekredsens valg af 1 suppleant.
Kirsten Leerbæk Hansen blev valgt som suppleant for forældrekredsen.
 
Ad dagsordenens punkt 8. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer:
Henriette Roed Nielsen, Birgit Reimers Dyrholm og Tenna Bergman blev valgt af skolekredsen.
 
Ad dagsordenens punkt 9. Skolekredsens valg af suppleant.
Jesper Winther blev valgt som suppleant for skolekredsen.
 
Ad dagsordenens punkt 10. Indkomne forslag.
Britta Hallin motiverede på vegne af klasserådet for 1. klasse forslag til bestyrelsen om en reduktion af antallet af lukkedage og forældremedbestemmelse vedr. hvilke dage der holdes lukket. Det blev fra flere forældre tilkendegivet, at de bakker op om det fremlagte forslag. Grundet tidsnød var der ikke tid til at behandle forslaget færdigt, men bestyrelsen vil færdigbehandle forslaget snarest og indkalde forældre til et møde, hvor der er tid til debat omkring de muligheder for at reducere antallet af lukkedage.
 
Ad dagsordenens punkt 11. Eventuelt.
 
 
Forældreundervisning.
Der blev fra forældrene udtrykt utilfredshed med planlægningen af forældreundervisningen. Der var for mange usikkerheder og der var ikke tilstrækkeligt med forældre til at gennemføre dagen forsvarligt og dermed give børnene en god oplevelse. Der bør være to forældre pr. klasse, så forældrene ikke skal stå alene med en hel klasse, som ikke er motiveret og er meget urolige. Det blev fra forældrene præciseret, at man ikke så at dagen skulle indeholde et specifik fagligt indhold, men at dagen kunne  give børnene noget særligt, som ligger udenfor den daglige ramme. Dette vil medføre at forældre, som ikke umiddelbart ønsker at gennemføre reel undervisning, kan melde til og bibringe elverne noget som de selv er gode til eller brænder for.
Pædagogisk dag bør ikke gennemføres, hvis der ikke er nok forældre, som melder sig til at passe børnene. Den pædagogiske dag  kan alternativt lægges på en af lukkedagene, så der ikke er behov for forældrene. Dette vil dog medføre, at der skal betales løn til de ansatte på dagen, og noget af formålet med forældreundervisningen går tabt.
 
Planlægning og gennemførelse af lejrskole.
Det blev fra forældrene givet udtryk for, at man ikke ser forældrene bliver inddraget tilstrækkeligt i planlægningen af lejrskole og at omfanget af betalingen ikke var aftalt og derfor kom som en uforudset udgift.
Forældrene ser frem til den plan for lejrskole, som skolelederen fortalte om i sin fremlæggelse og påpegede, at man ikke ser behovet for at elverne altid skal til et eksotisk rejsemål, da lejrskolen ikke ses som en rejse, men som en integreret del af undervisningen. Derfor savnes nogle klare mål og formål med lejrskolerne på de forskellige klassetrin. Der blev ligeledes givet udtryk for tilfredshed med den tidligere kutyme om, at man først i 8 eller 9 klasse rejser til udlandet eller et andet dyrere rejsemål. De øvrige lejrskoler kan holdes i Danmark og holde sig inden for den økonomiske ramme, der betales automatisk. Aktuelt 600 kroner/barn/år.
 
Betalingen til lejrskole har været uændret i mange år, og bestyrelsen vil undersøge om beløbet skal sættes op, så det svarer til de omkostninger, der er ved lejrskolerne og dermed medfører, at forældre ikke med kort frist skal betale ekstra.
 
Offentliggørelse af referater.
Der blev fra et medlem af skolekredsen fremsat ønske om, at referaterne igen lægges ud på hjemmesiden.
Dirigenten takkede for god ro og orden og det meget store engagement fra forældrenes side.
 Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
 
 
 
 
         _____________________________
        ________________________________
Torben Tolstrup
Alvin  A. Bang
Dirigent
Bestyrelsesformand